Korpa

Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora 

Član 28. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar). Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Član 29. Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora između potrošača i trgovca. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od tenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Ako trgovac ne preda potrošaču obaveštenje iz člana 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora. Ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje iz člana 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak. Rok iz st. 1. do 7. ovog člana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora 

Član 37. Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora u slučaju: 1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potršača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor. 2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak. 3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane. 4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja. 5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je odpečaćena nakon isporuke. 6) Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom. 7) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja. Ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu. 8) ugovora zaključenih na javnoj aukciji. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Postupak za ostvarivanje prava:

Član 28. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno, izvan poslovnih prostorijam ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom navedenih rokova prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Rok ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Član 34. Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora 

Član 37. Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora u slučaju: 1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potršača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor. 2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak. 3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane. 4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja. 5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je odpečaćena nakon isporuke. 6) Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom. 7) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja. Ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu. 8) ugovora zaključenih na javnoj aukciji.

Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Postupak za ostvarivanje prava:

Član 28. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno, izvan poslovnih prostorijam ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom navedenih rokova prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Rok ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Član 34. Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje 

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona. Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog  zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora. Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno. Krojački salon Pillow Nest (Jastuci Gnezdo) će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Ugovor na daljinu možete preuzeti ovde.